Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Stvoření - Otázky a odpovědi: Základních

Co se rozumí pod pojmem „základní typy“?

„Základní typ“ je ústřední pojem nauky o stvoření, který je založen na biblickém zjevení. Tomuto pojmu se v dalším přiblížíme ze dvou na sobě nezávislých metodických pohledů, abychom je pak následně spojili:

1. Svědčí biblická zvěst o existenci a ohraničení „stvořených jednotek“ v živočišné říši?

2. Svědčí biologie o tom, že existují jasně ohraničené skupiny živočichů?

Bible mluví na mnoha místech skutečně jen obecně o „stvoření“. Většinou se zde potvrzuje moudrost a moc Boží. Právě proto je zajímavé, že ve zprávě o stvoření (Genesis 1) je zmínka o řádu ve stvoření: Bůh stvořil zvířata a rostliny „každého podle jeho druhu“. Hebrejský výraz „min“ přeložený jako „druh“ se dalšími biblickými texty nevysvětluje. Nedá se proto přesně určit, co je tím míněno. Výraz lze chápat různě. Ve zvěsti o stvoření je jen zvýrazněno, že všechno živé vzniklo Božím tvořivým zásahem, vše podle svého druhu: jsou stvořeny „živé skupiny“ resp. „stvořené druhy“. Ve výzkumu stvoření  (=Erforschung der Natur unter der Annahme einer anfänglichen Schöpfung) se pro stvořené druhy používá pojem „základní typy“ (nebo též „základní typy stvoření“), abychom tyto nezařadili příliš rychle do nějakého již obecně používaného pojmu. Bylo by chybné ztotožnit biologické druhy se základními typy. Co bylo těmi základními typy (základními druhy), je třeba určit biologickým výzkumem. Přejděme k druhému pohledu.

V biologii neexistuje žádný obecně přijatý pojem druhu ( viz. článek Artbegriffe). Často používaný je pojem biospecies („biologický druh“). Tento pojem je však chápán velmi jasně a vyhraněně: Jsou do něj počítána jen ta individua, která se v přírodě volně kříží. Existuje mnoho pozorování, dle nichž již po několika málo generacích mohou vzniknout nové „biospecies“ Artbildung. Jelikož mohou vzniknout nové biospecies, nemohou to být tím pádem původně stvořené druhy. Jak je ukázáno v článku Artbildung, nejsou biologická species ostře ohraničená. Proto se také nehodí jako odpovídající články pro stvořené druhy.

 

V článku Heutige Grundtypen se přesto ukazuje, že ony, mnohem šířeji definované základní typy jsou podle dosavadních poznatků jasně od sebe ohraničené. Ke stejnému základnímu typu patří všechna biospecies, která jsou spolu spojena vzájemným křížením. Přitom nehraje, oproti základní definici biospecies, žádnou roli, zda kříženci vznikli přirozeně (venku v přírodě) nebo uměle v chovu. Taky plodnost kříženců se nevyžaduje. Rozšíření podmínek pro vzájemné křížení a netrvání na plodnosti způsobuje v mnoha případech velký rozdíl vzhledem k obsahu biologického druhu oproti základnímu typu. Některé základní typy obsahují přes 100 biospesies (např. druhy kachen).

Jelikož jsou základní typy od sebe jasně odlišené, stávají se vhodnými kandidáty, aby byly interpretovány jako „stvořené druhy“. Takové vysvětlení jde ovšem nad rámec přírodovědeckého poznání. Je však přesto s ním ve shodě. To znamená: zda základní typy existují (tj. podle vhodných kritérií, zda jsou proti sousedním typům jasně ohraničené nebo ne), je čistě biologická otázka. Zda je můžeme definovat jako druhy stvoření, přesahuje rámec biologie, je překročením hranic, jelikož se bere ohled na Božské zjevení. Takové překročení ale nestojí proti vědeckému biologickému vědění.

Na závěr poznamenejme: I takto definované základní typy nelze ztotožnit se stvořenými druhy. Je to jen možnost, která by odpovídala jak biologickým nálezům, tak i biblickým textům, které zde získávají prostor k interpretaci.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

Autor: Reinhard Junker

Prohlubující informace k tomuto tématu

Pojem druhu (Přehled)

Dnešní základní typy (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

Je vznik druhů uvnitř tzv. "základních typů stvoření" evoluce?

Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?

 
© 2007, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f82.php