evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže

Stvoření - Otázky a odpovědi: Zďż˝kladnďż˝ch typďż˝

Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

Tato otázka je pokládána i v jiné podobě: Jak vznikly nejrůznější barvy kůže člověka? Klíč k odpovědi na tuto otázku leží v předpokladu polyvalence stvořených druhů (=základní typy v rámci nauky stvoření Heutige Grundtypen). Pod pojmem polyvalence rozumíme genetickou (dědičnou) rozmanitost základních typů. Tato může být podmíněna velkou četností heterozygotie (promíšené dědičnosti) a navíc je možno ji odvodit od programové variability. Mimoto jsou mutace Mutationen zdrojem variability základních typů. Pod „promíšenou dědičností“ rozumíme, že se určitá vlastnost projeví v různých stupních ve zděděných charakteristikách dotyčného druhu (např. barva očí). Jelikož je u většiny živočichů počet chromozomů zdvojený (nebo vícenásobný), (tedy všechny geny (=Erbfaktoren) jsou opět minimálně zdvojeny), pak může již jen jeden pár obsahovat 4 varianty tohoto genu (pro jeden pár by se jednalo o maximální možnou promíšenou dědičnost pro 1 gen). Vytvoření určitých charakteristik ale závisí zpravidla na více genech. Proto vzniká mnoho kombinačních a následně se projevujících možností (charakteristik), za předpokladu, že již na počátku byly (díky stvoření) zastoupeny všechny geny a tím i jejich projevy. Navíc je možno variabilitu zvětšit dopředu předprogramovanými mutacemi. Mnohé napovídá tomu, že se mutace nevyskytují jen náhodně, ale jsou zčásti dopředu předprogramovány.

V článku Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen se obšírněji vykládá, co se pod polyvalencí základních typů rozumí a jaké indicie existují pro původní polyvalenci. Polyvalence může znamenat, že v původní lidské populaci byly od počátku v genech obsaženy zdroje informací pro různou barvu kůže, očí a jiné charakteristické rysy. Toto zděděné bohatství mohlo být charakteristické i pro Noemovu rodinu. Na základě polyvalence jsou základní typy schopné se podstatně přizpůsobit vlivu prostředí. Polyvalence je součástí jejich strategie přežití.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Informace o překladateli

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Dnešní základní typy (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Je vznik druhů uvnitř tzv. "základních typů stvoření" evoluce?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Co se rozumí pod pojmem „základní typy“?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Kde našel Kain svoji ženu?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách?

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění?


evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůže Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f84.php

evoluce stvoření noe rasy lidí barva kůžeDalší otázky k této oblasti