evoluce, stvoření, kreacionismus, kreace, kreacionisté, inteligentní design

Stvoření - Otázky a odpovědi: Stvoďż˝enďż˝ a vďż˝da

Co znamená pojem kreacionismus?

Pojem „kreacionismus“ (kreace či kreacionisté) je odvozen od latinského „creatio“ = stvoření. Ve skutečnosti existuje vícero představ ohledně stvoření; pod pojem „kreacionismus“ se obvykle zahrnuje přesvědčení, že Bůh ve své všemohoucnosti stvořil z ničeho vesmír, zvířata a zvláště člověka s tím, že všeobecná evoluce všech živočichů je odmítána (Grundzüge der Evolutionslehre). Nejčastěji je s „kreacionismem“ spojena biblicky orientovaná představa ohledně stvoření, přesto existují kreacionistické organizace také v islámských zemích.

„Kreacionismus“ je chápán v různé šíři. Obvykle obsahuje kreacionistické vidění světa představu o malém stáří země resp. mladém vesmíru, mimoto se chápou stvořitelské dny z Genesis jako reálné dny ( viz. Der kurze Zeitrahmen der Urgeschichte: Nur einige Jahrtausende) a biblická celosvětová potopa je považována za reálnou skutečnost. Krátce řečeno: celé biblické dějiny jsou považovány za reálnou historii (viz. Die biblische Urgeschichte - wirkliche Geschichte).

Pojem „kreacionismus“ je často chápán značně zeširoka a je do něj zahrnováno též hnutí „inteligentního designu“ (ID), přestože mnoho zastánců ID výše popsané stanovisko nezastává. Zastánci inteligentního designu prezentují spíše stanovisko, že vedle známých evolučních mechanismů by se též mělo počítat s inteligentní příčinou (původcem – často není blíže určeno), abychom byli schopni pochopit živé konstrukce (viz Einführung in „Intelligent-Design“).

Motivace kreacionismu je dána v užším slova smyslu křesťanským učením o spasení; otázky ohledně původu úzce souvisí s centrálním obsahem Nového zákona, především s osobou a působením Ježíše Krista. Z pohledu kreacionismu ničí evoluční postoj biblické poselství dějinného plánu spasení a mimoto vytváří pochybnou představu o Bohu. (viz. Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament a Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode?). Naproti tomu se kreacionismus zaměřuje: zaprvé na vysvětlování biblických souvislostí a za druhé na odhalování a na základě vědeckých argumentů dokazování nepravdivosti přehnaných tvrzení evolučních teoretiků. Navíc jsou zpracovávány alternativní scénáře k evolučním představám, které mají ukázat, že vědecká data lze také interpretovat v (biblickém) modelu nauky o stvoření. Kritikové kreacionismu připisují zastáncům kreacionismu často další motivy jako např. politické nebo společenské zájmy. Některých kreacionistických skupin se to skutečně týká, ale zdaleka ne všech.

S kreacionismem jsou ze strany kritiky spojeny často také polemické způsoby jednání na veřejnosti a nevědecké metody bádání. K tomu patří selektivní vybírání dat z komplexních souvislostí nebo úmyslné přehlížení nezodpovězených otázek. S ohledem na rozmanitost skupin, které jsou pod pojem „kreacionismus“ resp. „creationism“ celosvětově zahrnovány, jsou výše uvedené kritické body částečně pochopitelné. Nejsou však obecně oprávněné, právě tak jak se tyto výtky obecně netýkají i evolučních biologů. V německy mluvících zemích se snaží zvláště studijní skupina „Wort und Wissen“ (http://www.wort-und-wissen.de) o věcnou a fér diskuzi. Z důvodu negativních asociací, které jsou s pojmem „kreacionismus“ (kreacionisté) spojeny, se tomuto pojmu často vyhýbáme a dáváme přednost označení „nauka o stvoření“.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce, stvoření, kreacionismus, kreace, kreacionisté, inteligentní design Informace o překladateli

evoluce, stvoření, kreacionismus, kreace, kreacionisté, inteligentní design E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, kreacionismus, kreace, kreacionisté, inteligentní design Informace o autoru


evoluce, stvoření, kreacionismus, kreace, kreacionisté, inteligentní design Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f66.php

evoluce, stvoření, kreacionismus, kreace, kreacionisté, inteligentní designDalší otázky k této oblasti