Abb. 321: Australopithecus boisei, ein sog. robuster Australopithecine